Právní upozornění a podmínky používání webových stránek

V souladu s článkem 10 zákona č. 34/2002 o službách informační společnosti a elektronického obchodu sdělujeme uživatelům následující údaje:
Název společnosti: BLUEPHAGE SL
Adresa společnosti: C/ Gavà 4, 2-2a, 08820 el Prat de Llobregat (Barcelona)
Daňové identifikační číslo: B66887977
E-mail: info@bluephage.com
Webové stránky: https: //bluephage.ixole.es/
Registrační údaje:

1.- Účel smlouvy

Společnost BLUEPHAGE SL (dále jen Poskytovatel),jako odpovědný subjekt za webové stránky, poskytuje Uživatelům tento dokument, který upravuje používání webových stránek https://bluephage.com/ a http://coliphage.com, kterým hodláme dodržovat povinnosti stanovené zákonem 34/2002 o službách informační společnosti a elektronického obchodu (LSSICE nebo LSSI), a zároveň informovat všechny Uživatele o podmínkách používání webových stránek.
Společnost BLUEPHAGE SL prostřednictvím webu poskytuje uživatelům přístup k různým službám a obsahu, které jsou k dispozici prostřednictvím webu, a umožňuje jejich využívání.
Každá osoba, která vstoupí na tyto webové stránky, přebírá roli uživatele (dále jen „uživatel“), což v důsledku znamená úplné a bezvýhradné přijetí všech ustanovení obsažených v tomto právním upozornění, jakož i všech ostatních právních ustanovení, která se vztahují na tyto webové stránky.
Jako uživatel si musíte pečlivě přečíst toto právní upozornění při všech příležitostech, kdy přistupujete na web, protože může dojít ke změnám . ,že že poskytovatel si vyhrazuje právo měnit jakýkoli typ informací, které se mohou objevit na webu, aniž by musel uživatele předem upozorňovat nebo informovat o těchto povinnostech, přičemž postačí pouhé zveřejnění na webových stránkách poskytovatele.

2. PODMÍNKY PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ WEBU.
2.1. Volný přístup a používání webu.

Poskytování služeb společností BLUEPHAGE SL je pro všechny uživatele bezplatné. Některé služby poskytované poskytovatelem prostřednictvím webu však podléhají úhradě konkrétní ceny prostřednictvím všeobecné smlouvy o podmínkách.

2.2. Registrace uživatele.

Poskytování služeb obecně nevyžaduje předchozí přihlášení k odběru nebo registraci uživatelů. Přesto společnost BLUEPHAGE SL podmiňuje používání některých služeb pouze tehdy, pokud uživatel předtím vyplnil příslušný registrační formulář. Tato registrace musí být provedena způsobem, který je výslovně uveden v samotném oddíle služby.

2.3. Přesnost a pravdivost informací

Všechny informace poskytnuté uživatelem musí být přesné a pravdivé. Pro tyto účely uživatel ručí za pravost údajů poskytnutých prostřednictvím formulářů pro odběr služeb. Uživatel odpovídá za to, že všechny informace poskytnuté společnosti BLUEPHAGE SL budou trvale aktualizovány tak, aby vždy odrážely jeho skutečný stav. V každém případě nese uživatel výhradní odpovědnost za nepravdivá nebo nepřesná prohlášení, která uvedl, jakož i za škody, které mohou být v důsledku toho způsobeny poskytovateli nebo třetím stranám.

2.4. Nezletilí

Nezletilé osoby musí k využívání služeb vždy získat předchozí souhlas rodičů, opatrovníků nebo zákonných zástupců, kteří nesou konečnou odpovědnost za všechny úkony, které nezletilé osoby v jejich péči provedou. Jsou také odpovědné za určení konkrétního obsahu, ke kterému mají nezletilí přístup, to znamená, že v případě, že nezletilý má přístup k nevhodnému obsahu prostřednictvím internetu, budou muset ve svých počítačích zavést mechanismy, zejména počítačové programy, filtry a bloky, které mají omezit dostupný obsah, a přestože nejsou neomylné, jsou zvláště užitečné pro kontrolu a omezení materiálů, kterým mohou být nezletilí vystaveni.

2.5. Povinnost správně používat web.

Uživatel se zavazuje používat Webové stránky v souladu se zákonem a tímto právním oznámením, jakož i v souladu s dobrými mravy a zvyklostmi. Za tímto účelem se uživatel zdrží používání stránek k účelům, které jsou nezákonné nebo zakázané a/nebo poškozují práva a zájmy třetích stran a/nebo které mohou jakýmkoli způsobem poškodit, znemožnit, přetížit, zhoršit nebo znemožnit normální používání počítačového vybavení nebo dokumentů, souborů a všech druhů obsahu uložených na jakémkoli počítačovém vybavení poskytovatele.
Uživatel se zavazuje, že nebude přenášet, šířit nebo zpřístupňovat třetím osobám informace, data, obsah, zprávy, grafiku, kresby, zvukové nebo obrazové soubory, fotografie, nahrávky, software a obecně jakýkoli materiál, který:
(a) je v rozporu se základními právy a veřejnými svobodami, které jsou uznány španělskou ústavou, mezinárodními smlouvami a dalšími platnými zákony, nebo jimi pohrdá či se o ně pokouší;
(b) navádí, podněcuje nebo podporuje jednání, které je trestné, ponižující, hanlivé, násilné nebo obecně v rozporu se zákonem, morálkou a veřejným pořádkem;
(c) podněcovat, navádět nebo podporovat diskriminační jednání, postoje nebo myšlenky na základě pohlaví, rasy, náboženství, přesvědčení, věku nebo stavu;
(d) je v rozporu s právy na čest, soukromí nebo soukromí rodiny nebo s vlastní podobou;
(e) jakýmkoli způsobem poškozuje důvěryhodnost poskytovatele nebo třetích stran a
(f) představuje nedovolenou, klamavou nebo neloajální reklamu.

3.- VYLOUČENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI

Poskytovatel je zproštěn veškerých závazků vyplývajících z informací zveřejněných na našich webových stránkách, pokud byly tyto informace zmanipulovány nebo zavedeny třetí stranou.
Tyto webové stránky byly revidovány a otestovány tak, aby fungovaly správně. V zásadě lze zaručit jeho správnou funkci 365 dní v roce, 24 hodin denně. Poskytovatel však nevylučuje, že může dojít k určitým programovým chybám nebo že dojde k zásahu vyšší moci, přírodní katastrofě, stávce nebo podobným okolnostem, které by mohly znemožnit přístup na webové stránky.
Společnost BLUEPHAGE SL neposkytuje žádnou záruku a v žádném případě neodpovídá za žádné škody jakéhokoli druhu, které mohou vzniknout v důsledku nedostupnosti, neúdržby a neefektivního provozu webových stránek nebo jejich služeb a obsahu, v důsledku existence virů, škodlivých programů nebo škodlivého obsahu, v důsledku nezákonného, nedbalého, podvodného používání nebo používání v rozporu s tímto právním oznámením a podmínkami používání, nebo v důsledku nedostatečné zákonnosti, kvality, spolehlivosti, užitečnosti a dostupnosti služeb poskytovaných třetími stranami a návrhů, které jsou uživatelům k dispozici na webových stránkách.
Poskytovatel za žádných okolností neodpovídá za jakékoli škody, které mohou vzniknout v důsledku nezákonného nebo nesprávného používání těchto webových stránek.

4.- COOKIES

Webové stránky poskytovatele mohou používat soubory cookie (malé informační soubory, které server odesílá do počítače osoby přistupující na stránku) k provádění určitých funkcí, které jsou považovány za nezbytné pro správné fungování a vizualizaci webových stránek. Používané soubory cookie jsou v každém případě dočasné, jejich jediným účelem je zefektivnit navigaci a po ukončení relace uživatele zmizí.
Soubory cookie nebudou v žádném případě používány ke shromažďování osobních údajů.

5.- ODKAZY

Z webových stránek můžete být přesměrováni na obsah třetích stran. Protože není vždy možné kontrolovat obsah vložený třetími stranami, společnost BLUEPHAGE SL nepřebírá žádnou odpovědnost za tento obsah. Poskytovatel v každém případě prohlašuje, že se zavazuje k okamžitému stažení jakéhokoli obsahu, který by mohl být v rozporu s vnitrostátními nebo mezinárodními právními předpisy, dobrými mravy nebo veřejným pořádkem, a že rovněž okamžitě zruší přesměrování na tyto webové stránky a informuje o daném obsahu příslušné orgány.
Poskytovatel neodpovídá za informace a uložený obsah, který může být obsažen mimo jiné ve fórech, chatech, generátorech blogů, komentářích, sociálních sítích nebo jakýchkoli jiných prostředcích, které umožňují třetím stranám nezávisle zveřejňovat obsah webových stránek poskytovatele. V souladu s ustanoveními čl. 11 a 16 LSSICE (Zákona o informační společnosti a elektronickém obchodu ve Španělsku) se Poskytovatel zavazuje být k dispozici všem uživatelům, úřadům a bezpečnostním složkám, aby aktivně spolupracoval při stahování nebo v případě potřeby blokování veškerého obsahu, který by mohl ovlivnit nebo porušit vnitrostátní nebo mezinárodní právní předpisy, práva třetích stran nebo pro účely morálky a veřejného pořádku. V případě, že se uživatel domnívá, že by mohl existovat nějaký obsah, který by mohl být klasifikován tímto způsobem, musí o tom neprodleně informovat správce webových stránek.

6.- OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytovatel se důsledně zavazuje k dodržování předpisů o ochraně osobních údajů a zaručuje plné dodržování povinností stanovených v uvedených předpisech, což zahrnuje také provádění bezpečnostních opatření stanovených jak v evropském nařízení o ochraně údajů, tak ve španělských předpisech o ochraně údajů.

7. SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Informujeme vás, že společnost BLUEPHAGE SL může být přítomna na sociálních sítích. Zpracování údajů, které uživatelé uvedou na sociálních sítích [by becoming followers of the provider in the social networks (and / or realizing any link or connection action through these)], se řídí tímto oddílem, jakož i podmínkami používání, zásadami ochrany osobních údajů a předpisy pro přístup a používání daných sociálních sítí, které uživatel předem přijal.
Společnost BLUEPHAGE SL bude zpracovávat vaše údaje za účelem informování o aktivitách, produktech nebo službách poskytovatele prostřednictvím těchto sociálních sítí, jakož i za jakýmkoli jiným účelem, který předpisy sociálních sítí umožňují, ale nebude zodpovědná za jejich zásady ochrany osobních údajů.
Následující obsahové publikace jsou zakázány:
– vzhledem k tomu, že jsou podle vnitrostátních, komunitárních nebo mezinárodních předpisů protiprávní nebo že vykonávají činnosti, které jsou údajně protiprávní nebo v rozporu se zásadami dobré víry.
– Vzhledem k tomu, že ohrožují základní práva lidí, nejsou v síti zdvořilé, obtěžují nebo mohou vytvářet negativní názory na naše uživatele nebo třetí strany a obecně jakýkoli obsah, který BLUEPHAGE SL považuje za nevhodný.
– A obecně vzhledem k tomu, že jsou v rozporu se zásadami zákonnosti, poctivosti, odpovědnosti, ochrany lidské důstojnosti, ochrany nezletilých, ochrany veřejného pořádku, ochrany soukromí, ochrany spotřebitele a práv duševního a průmyslového vlastnictví.
Společnost BLUEPHAGE SL si rovněž vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit z webových stránek nebo firemní sociální sítě obsah, který považuje za nevhodný.

8.- DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

Webové stránky, mimo jiné včetně programování, editace, sestavování a dalších prvků nezbytných pro jejich provoz, návrhů, log, textů, fotografií a / nebo grafika je majetkem poskytovatele, případně je její použití založeno na licenční smlouvě nebo výslovném povolení ze strany vlastníka (vlastníků). Veškerý obsah webových stránek je řádně chráněn pravidly duševního a průmyslového vlastnictví.
Bez ohledu na účel, ke kterému byly určeny, je k jejich úplné nebo částečné reprodukci, použití, šíření a veřejnému sdělování třeba předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Jakékoli použití, které nebylo předem schváleno poskytovatelem, bude považováno za závažné porušení práv duševního nebo průmyslového vlastnictví vlastníka (vlastníků).
Návrhy, loga, texty a/nebo grafika, které nesouvisí s poskytovatelem a které se mohou objevit na webových stránkách, jsou majetkem jejich příslušných vlastníků, kteří jsou sami odpovědní za případné spory, které mohou v souvislosti s nimi nastat. V každém případě má poskytovatel výslovné a předchozí povolení od těchto vlastníků.
Poskytovatel uznává ve prospěch vlastníků jejich příslušná práva průmyslového a duševního vlastnictví, přičemž jejich uvedení nebo zobrazení na webových stránkách neznamená existenci jakýchkoli práv nebo jakoukoli odpovědnost poskytovatele vůči nim, stejně jako podporu, sponzorství nebo doporučení ze strany poskytovatele.
Chcete-li vznést jakoukoli připomínku týkající se možného porušení práv duševního nebo průmyslového vlastnictví, jakož i jakéhokoli obsahu webových stránek, můžete komunikovat s poskytovatelem prostřednictvím výše uvedeného kontaktního e-mailu.

9.- ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PRAVOMOC

Pro řešení sporů nebo otázek souvisejících s těmito webovými stránkami nebo činnostmi, které jsou na nich vyvíjeny, platí právní předpisy platné ve Španělsku, kterým se strany výslovně podřizují, a to soudy společnosti BLUEPHAGE SL jako příslušné subjekty, které budou řešit všechny spory, které vyplývají nebo souvisejí s používáním prováděným těmito stranami.

Právní upozornění

Záruka na výrobek Tento výrobek byl navržen pro stanovení počtu somatických kolifágů a jeho výkon je zaručen způsobem popsaným v této brožuře. Vhodnost výrobku pro konkrétní použití musí určit kupující. Společnost Bluephage odmítá jakoukoli implicitní záruku pro jakékoli jiné použití nebo přizpůsobení konkrétním účelům. Žádná jiná licence není udělena výslovně, implicitně ani zprostředkovaně. Společnost Bluephage v žádném případě nenese odpovědnost za náhodné, zvláštní, vícenásobné nebo následné ztráty nebo škody vzniklé v souvislosti s nákupem nebo používáním tohoto produktu. V případě, že některý výrobek nebude uspokojivě fungovat z jiného důvodu než z důvodu nesprávného použití, bude vyměněn. Poznámka pro kupujícího Použití jakýchkoli bakteriálních nebo bakteriofágových kmenů obsažených v produktech Bluephage („biologické materiály“) k jakýmkoli neautorizovaným komerčním účelům není povoleno. Reprodukce biologických materiálů pro interní i externí použití je přísně zakázána. Pro vyloučení pochybností se „komerčními účely“ rozumí jakákoli licence, pronájem, prodej, další prodej, přebalení, vývoz, převod nebo jakákoli jiná distribuce biologických materiálů, ať už výhradně nebo v kombinaci s jinými komerčními produkty vyrobenými bez písemného souhlasu společnosti Bluephage. Zakoupením tohoto produktu nezískáváte licenci na technologii obsaženou v produktu. Společnost Bluephage může na požádání uzavřít smlouvu o převodu materiálu (MTA) nebo licenční smlouvu. (i) pro obchodní účely nebo (ii) za účelem dodání výzkumných materiálů ve prospěch vědecké komunity. Bluephage je ochranná známka společnosti Bluephage, S.L. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tento dokument je v době zveřejnění považován za úplný a přesný.
Share This