Bluephage v médiích

Bluephage v médiích

Přehled

Tiskové zprávy

V tisku

pPřehled

Bluephage je biotechnologická společnost specializující se na mikrobiologickou analýzu vody s cílem zajistit nezávadnost vod pro lepší svět

SPOLEČNOST

Bluephage vznikla v roce 2016 na Barcelonské univerzitě díky vědcům Joan Jofre, Francisco Lucena, a Anicet Blanch, ze skupiny pro výzkum mikrobiologie vody související se zdravím (MARS)na univerzitě v Barceloně a pod vedením Enric Queralt, podnikatele ve vodárenském průmyslu a generálního ředitele společnosti Bluephage.

Společnost se zrodila jako vedlejší produkt k propagaci a komercializaci technologie založené na patentu vyvinutém na MARS, která zkracuje dobu výsledku mikrobiální analýzy vody na pouhých 6 hodin.

Již více než tři desetiletí skupina MARS studuje kolifágy jako indikátory mikrobiologické kvality vody a tato práce byla základem pro vytvoření společnosti Bluephage. Start-up si proto klade za cíl vyvíjet a komercializovat kity pro testování mikrobiologických parametrů vody a poskytovat vzdělávací služby a poradenství svým zákazníkům.

Zvýšení a zlepšení mikrobiologické kontroly vody, potravin a biologických látek prostřednictvím virového indikátoru je nezbytné pro zajištění zdraví populace.

Bluephage se zaměřuje na to, aby se stal lídrem na trhu virových indikátorů tím, že poskytuje snadno použitelné, rychlé, jednoduché, spolehlivé a cenově výhodné kity pro testování kolifágů, které zajišťují bezpečnou vodu pro lepší svět.

Bluephage je oddána své vizi Bezpečná voda pro lepší svět a poslání pomoci milionům lidí na celém světě získat nezávadnou vodu pro pitné a zemědělské účely.

Společnost chce tyto sociální, ekonomické a environmentální cíle udržitelnosti posílit certifikací B Corp, kterou získala v březnu 2021..

Bluephage získal cenu za inovaci 2020 jako malý a střední podnik (SME) udělovanou organizací Water Europe v rámci Water Innovation Week.Water Europe as part of Water Innovation Week. Water Europe je evropská technologická platforma pro vodu iniciovaná Evropskou komisí.

V únoru 2021 byla společnost Bluephage oceněna cenou Senén Vilaró Award jako nejlepší inovativní společnost roku díky své významné a špičkové technologii vyvinuté k detekci kolifágů.  

KONTEXT

IV mezinárodním kontextu, kde více než 2,5 miliardy lidí nemá přístup k nezávadné pitné vodě, Bluephage společenskou odpovědnost nabídnout nákladově efektivní a dostupné řešení laboratořím pro analýzu vody, společnostem pro zásobování vodou a sanitaci, stejně tak pro zdravotnictví a kontrolní úřady. V souladu s cílem udržitelného rozvoje OSN číslo šest – „Zajistit dostupnost a udržitelné hospodaření s vodou a sanitací pro všechny-„,vizí a účelem společnosti Bluephage je pomoci tisícům lidí získat nezávadnou vodu pro pití, zemědělství a hygienu.

V roce 2017 zahájila Světová zdravotnická organizace (WHO) čtvrté vydání Směrnic pro kvalitu pitné vody. Kapitola o Plánech bezpečnosti vody doporučuje používat odolnější indikátory, jako jsou kolifágy, pro mikrobiální testování kvality vody a provádět častější testování vody na přítomnost fekálních indikátorových organismů, aby se zjistila kontaminace a zabránilo se nemocem přenášeným vodou.

Začátkem roku 2021 přijala Evropská komise komise novousměrnici o pitné vodě která vyžaduje testování kolifágů jako virového indikátoru pro vodu protože pokud jsou kolifágy přítomny, mohou se v prostředí vyskytovat i jiné viry, ale v nižších koncentracích. Sledování pomocí tohoto virového indikátoru může zabránit některým onemocněním souvisejícím s lidskými viry. Ve světle této reality je posláním Bluephage uvést na trh revoluční metodu pro zjednodušení a urychlení detekce a počítání kolifágů ve vodě.

Od roku 2016 se Bluephage snaží pozitivně ovlivnit prevenci globální krize související s vodárenstvím a v roce 2021 společnost dosáhla certifikace B Corporation. Tato certifikace uznává a posiluje poslání společnosti, vizi, hodnoty a způsob, jakým se staví ke všem zainteresovaným stranám a dodavatelskému řetězci a zajišťuje tento závazek vůči svým zákazníkům.

TÝM

K dosažení svých cílů v oblasti sociálního, environmentálního a obchodního rozvoje využívá Bluephage svůj nejcennější zdroj: znalosti a zkušenosti lidí, kteří tvoří tým.

Enric Queralt, generální ředitel společnosti Bluephage, udržuje otevřenou komunikaci se všemi zúčastněnými stranami a dodavatelským řetězcem, zapojuje je do plánů cílů společnosti a sdílí její hodnoty, aby se s nimi každý ztotožnil a pracoval v souladu s posláním společnosti.

Tým výzkumníků tvoří světově uznávaní odborníci na základní i aplikovanou mikrobiologii a virologii v metodách testování vody, kteří jsou schopni čerpat z více než 35 let znalostí a zkušeností. Součástí týmu jsou i mladí odborníci, kteří přinášejí do vědeckého výzkumu nové vize a podněty.

Tento způsob práce posiluje závazky k předávání znalostí a podporuje rozvojové příležitosti pro budoucí vědce.

PRODUKTY

Inovace Bluephage je o zjednodušení a urychlení procesu počítání kolifágů.

Podle mezinárodních standardizovaných metod ISO a US-EPA společnost nabízí snadné a rychlé kity pro zkrácení procesu detekce a počítání kolifágů na šest hodin.

Společnost v současné době prodává dva typy sad:

  • ISO 10705-1 a ISO 10705-2, které specifikují metodu pro detekci a kvantifikaci somatických a F-specifických kolifágů. Portfolio produktů společnosti Bluephage se skládá ze sady vše v jednom, připraveného biologického materiálu a práškových médií tak, aby se ušetřil čas a prostředky ke stanovení kolifágů podle metod ISO.
  • US-EPA 1642 a US-EPA 1643 jsou metody pro detekci a kvantifikaci somatických a F-specifických kolifágů ve 100 ml vzorku. Portfolio produktů Bluephage se skládá ze sady vše v jednom a připravených biologických materiálových médií k úspoře času a zdrojů pro stanovení kolifágů podle US-EPA.

V roce 2021 představuje Bluephage revoluci na trhu testování vody s inovativním přístupem k monitorování její kvality: rychlé kity, zcela nový systém pro počítání kolifágů. Vývoj těchto rychlých kitů je vyvrcholením desetiletí výzkumu a zkušeností v mikrobiologii sloužící ke zjednodušení, zlepšení a snížení stanovení doby detekce kolifágů.

BLUEPHAGE Rapid Kit poskytuje výsledky srovnatelné s metodami ISO a US-EPA a zároveň zjednodušuje a urychluje proces detekce a počítání kolifágů, což z ní činí techniku ​​nejbližší možnému monitorování v reálném čase. Tento proces lze provést během jednoho pracovního dne.

STAKEHOLDERS

Výrobní a distribuční proces zahrnuje spolupráci s externími společnostmi, což umožňuje Bluephage aktivovat další ekonomické sektory. Steakholders jsou součástí dodavatelského řetězce a společnost s nimi také vyjadřuje a sdílí svou vůli přispívat k sociálnímu rozvoji planety svou ekonomickou činností.

Bluephage nabízí školení a konzultační služby pro komunikaci a výuku práce s produkty „výkon, který splňuje požadavky na kvalitu mezinárodních standardů“.

Všechny tyto akce, od výzkumu a vývoje produktů v laboratořích až po šíření znalostí prostřednictvím komunikačních kanálů, sledují sociální, ekonomické a environmentální rozvojové cíle.

Share This