Zásady ochrany osobních údajů

 

12. BLUEPHAGE, S.L. (dále společně jen „BLUEPHAGE, S.L.„, „my„, „nás“ nebo „naše„), je biotechnologická společnost, která vznikla jako spin-off v roce 2016 z Barcelonské univerzity (Španělsko) a specializuje se na řešení pro testování životního prostředí.

Soukromí osob považujeme za důležité, což se týká jak návštěvníků našich webových stránek, tak návštěvníků https://www.bluephage.com/ (dále jen „Webové stránky“) a všechny další dotčené osoby, které nám prostřednictvím těchto stránek poskytují informace, jejichž údaje zpracovává společnost. BLUEPHAGE, S.L. v rámci poskytování služeb (dále společně jen „vy“ nebo „uživatel(é)„). V tomto ohledu se společnost BLUEPHAGE, S.L. zavazuje zpracovávat vaše údaje v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, které jsou v daném okamžiku platné a účinné. Konkrétně společnost BLUEPHAGE, S.L. bude dodržovat ustanovení španělského organického zákona č. 3/2018 ze dne 5. prosince 2018 o ochraně osobních údajů a záruce digitálních práv, ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a ustanovení dalších souvisejících předpisů, které mohou být v daném okamžiku platné a účinné.

Používáním našich webových stránek uživatel potvrzuje, že si přečetl a přijal tyto Zásady ochrany osobních údajů a naše. Právní upozornění .

Společnost BLUEPHAGE, S.L. proto oznamuje své zásady ochrany osobních údajů, aby uživatele informovala o zpracování jejich údajů a o základních zásadách ochrany osobních údajů, které uplatňuje. K tomu slouží níže uvedené oddíly:

 

01. Kdo je správcem vašich údajů?

Identita správce údajů: BLUEPHAGE, S.L.

Číslo DPH: B-66887977

Adresa: Carrer Gavà, 4, P.2 PTA 2, El Prat de Llobregat, 08820, Barcelona

Telefon: [***]

E-mail: info@bluephage.com

02. Jaká jsou vaše práva, když nám poskytnete své údaje?

 • Právo požadovat přístup k osobním údajům:můžete požádat společnost BLUEPHAGE, S.L. , zda zpracovává vaše údaje, a pokud ano, můžete k nim získat přístup.
 • Právo požadovat opravu údajů, pokud jsou nepřesné, nebo doplnění údajů, pokud jsou neúplné.
 • Právo požádat o výmaz svých údajů.
 • Právo požadovat omezení zpracování: v tomto případě budeme údaje uchovávat pouze pro uplatnění nebo obranu proti nárokům.
 • Právo vznést námitku proti zpracování: BLUEPHAGE, S.L. přestane zpracovávat osobní údaje, pokud není nutné je nadále zpracovávat z oprávněných důvodů nebo pro uplatnění či obranu proti případným nárokům.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že si uživatel přeje, aby jeho údaje zpracovával jiný správce údajů, společnost BLUEPHAGE, S.L. umožní přenos jeho údajů k novému správci.
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování o vašich osobních údajích.

Pokud jste udělili souhlas pro určitý účel, můžete jej kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Chcete-li uplatnit svá práva, zašlete písemné oznámení společnosti BLUEPHAGE, S.L. , která sídlí na adrese Carrer Gavà, 4, P.2. PTA 2, El Prat de Llobregat, 08820, Barcelona, a uveďte své celé jméno a adresu, nebo nám zašlete e-mail na adresu info@bluephage.com

V případě pochybností o vaší totožnosti může být nutné přiložit fotokopii občanského průkazu (občanského průkazu) nebo rovnocenného dokladu, který prokazuje vaši totožnost. Můžete proto využít vzory a formuláře pro uplatnění různých práv, které jsou k dispozici prostřednictvím španělské agentury pro ochranu údajů na jejích oficiálních internetových stránkách(https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html).

Tímto vás informujeme o vašem právu podat stížnost u kontrolního orgánu, konkrétně u španělské agentury pro ochranu údajů(https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf), a u všech dalších veřejných orgánů, které mohou mít pravomoc rozhodovat o jakýchkoli nárocích vyplývajících z vašich osobních údajů.

 

03. Jak o vás shromažďujeme osobní údaje a o jaký typ údajů se jedná?

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (jako jste vy), například vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa.

Osobní údaje, které nám poskytnete, budou pocházet z formulářů na našich webových stránkách, které vyplníte, nebo nás budete kontaktovat prostřednictvím našich dostupných e-mailových účtů.

Údaje jsou zpracovávány, když komunikujete s námi a našimi zástupci; když se účastníte nebo žádáte o účast na našich aktivitách, jako je poskytování služeb; když komunikujete nebo vyplňujete naše formuláře.

Naše webové stránky mají kontaktní formuláře pro (1) dealers(2) klienty nebo potenciální klienty a (3) k registraci na školení. Na těchto konformulářích shromažďujeme informace o společnosti a její kontaktní údaje, také shromažďujeme identifikační údaje kontaktní osoby.

Neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů (údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborech, genetické nebo biometrické údaje, údaje týkající se zdraví nebo údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby), pokud nám je uživatelé výslovně neposkytli.

 

04. Jaké jsou hlavní účely zpracování vašich údajů?

Informujeme vás, že osobní údaje, které nám poskytnete, budou zaznamenány v našem záznamu o činnostech zpracování, přičemž vaše údaje budou použity pro následující účely:

vyřizování a správa žádostí, dotazů a konzultací, které můžete vznést;

poskytovat vám naše služby v souladu s právním oznámením;

Přizpůsobit a vylepšit nástroje a funkce webových stránek, jakož i zajistit jejich technické fungování.

Poskytovat vám naše služby v souladu s podmínkami používání webových stránek a konkrétními podmínkami některých služeb.

používat je k jakémukoli jinému účelu, který je vyžadován nebo povolen zákonem nebo ke kterému jste nám dali souhlas.

Kdyžjste prodejce a pošlete na nám informace prostřednictvím kontaktního formuláře, použijeme vaše osobní údaje. na adrese vyřízení vašich požadavků, dotazy a konzultace tím, že vás budeme kontaktovat a případně, spravovat váš přechod na být jedním z našich prodejců.

Pokud jste klient nebo potenciální klient a pošlete nám informace prostřednictvím kontaktního formuláře, použijeme vaše osobní údaje. ke správě vašich požadavků, dotazů a konzultací tím, že vás budeme kontaktovat za účelem poskytnutí odpovědi a/nebo zaslání vámi požadovaných informací. Můžeme ji také použít v objednávka zpracovávat případné objednávky nebo řízení kontaktu s prodejcem. Pokud máte

Když kontakt je navázán prostřednictvím kontakt formulář pro registraci na školení budeme zpracovávat osobní data na adrese . s cílempóza řízení na registraci a usnadnění na účast registrované osoby na školení. Informace o osobě přihlášené ke školení mohou zadávat třetí strany, obvykle zaměstnavatelem dané osoby když existuje pracovní poměr.

05. Jaký je právní základ pro zpracování vašich údajů?

Společnost BLUEPHAGE, S.L. může zpracovávat vaše osobní údaje na následujícím právním základě: (a) jste nám dali svůj souhlas; (b) je to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost BLUEPHAGE, S.L. vztahuje; (c) je to nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, a (d) je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti BLUEPHAGE, S.L.

06. Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

BLUEPHAGE, S.L. bude zpracovávat vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, jakož i pro zachování vašich osobních údajů v souladu s ustanoveními platných zákonů a předpisů, zejména v souvislosti s právními předpisy. statut promlčení. To znamená:

 • Pokudjste prodejce nebo klient a kontaktujete nás o konzultaci, vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud se s vámi nespojíme a neodpovíme na váš požadavek/dotaz..
 • Pokud jste prodejce a distributor vztah je vzniká; doba zadržení se řídí ustanoveními uvedenými v distribuční smlouvě..
 • Pokud se stanete klientem, protože jsme spravovali vaši objednávku., bude doba uchovávání údajů vázána na dobu trvání vztahu.
 • Když se koná školení, zachováme údaje tak dlouho, dokud nebudeme schopni poskytnoutd řízení školení.

Naše kritéria pro udržení se řídí:

 • Účel shromažďovaných údajů a jeho naplnění.
 • Důvody, proč jsou údaje shromažďovány: např. pokud je zákonným důvodem zpracování váš souhlas, můžete jej kdykoli odvolat.
 • Povinné doby uchovávání podle smluvních a/nebo regulačních požadavků.

Mějte prosím na paměti, že v některých případech bude společnost BLUEPHAGE, S.L. uchovávat vaše údaje po dobu nezbytnou pro formulování, uplatňování nebo obhajobu nároků a právních povinností, přičemž po tuto dobu budou údaje řádně blokovány.

 

07. Osobní údaje od třetích stran:

Při kontaktování za účelem registrace na námi nabízené školení je třeba. osobní údaje jiných fyzických osob, které z důvodu pro účely školení yozveřejňujete nám, zveřejňovatel musí o tomto zpracování předem informovat uvedené osoby. To znamená, že pokud jste firma a zadáváte a zveřejňujete osobní údaje týkající se vašich zaměstnavatelů z důvodu školení, zaručujete, že. být oprávněn zpracovávat a zveřejňovat osobní údaje a po předchozímy informoval uvedené osoby o uvedeném zpracování,

08. Kdo může být příjemcem sdělení údajů?

Tímto vás informujeme, že vaše osobní údaje nikdy nepředáváme třetím stranám ani si je s nimi nevyměňujeme bez vašeho výslovného souhlasu. Vaše údaje však mohou být přeneseny do:

Oprávnění zaměstnanci společnosti BLUEPHAGE, S.L. nebo jejich zástupci jednající jménem společnosti BLUEPHAGE, S.L. vždy podléhají platnému nařízení o ochraně údajů.

Příslušné orgány a/nebo úřady v případech, kdy k tomu existuje zákonná povinnost.

Dodavatelé a/nebo externí poskytovatelé služeb, s nimiž jsme podepsali zákonem požadované smlouvy, podle nichž je kromě jejich povinností jako zpracovatelů údajů zajištěn soulad s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Přesuny v rámci skupiny: Na základě řádného fungování podnikové skupiny a na základě oprávněného zájmu všech subjektů společnosti BLUEPHAGE, S.L. je nezbytné předávat osobní údaje v rámci podnikové skupiny pro interní administrativní účely, které mohou zahrnovat vaše osobní údaje.

 

09. Odkazy

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Mějte na paměti, že nejsme odpovědní za ochranu osobních údajů a zpracování dat na jiných webových stránkách. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují výhradně na informace shromážděné na těchto webových stránkách. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů a zpracování dat na všech ostatních webových stránkách, na které se můžete připojit z našich webových stránek nebo které můžete navštívit jiným způsobem.

 

10. Jak chráníme vaše osobní údaje?

Za účelem zajištění bezpečnosti informací zavedla společnost BLUEPHAGE, S.L. různá technická a organizační opatření k zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti v souladu s platnými předpisy. Společnost BLUEPHAGE, S.L. zavede vhodná technická a organizační opatření jak při navrhování systému zpracování údajů, tak při samotném zpracování, aby zachovala bezpečnost a zabránila neoprávněnému zpracování. Uživatelé si však musí být vědomi, že v prostředí internetu neexistují nezranitelná bezpečnostní opatření. Společnost BLUEPHAGE, S.L. nenese odpovědnost za jednání třetích stran, které v rozporu s těmito opatřeními získají přístup k výše uvedeným údajům a informacím.

 

11. Důvěrnost

Odborníci, kteří pracují ve společnosti BLUEPHAGE, S.L. , a kteří jakýmkoli způsobem zasahují do služeb poskytovaných uživateli, se zavazují, že informace, ke kterým získali přístup, nebudou zveřejňovat ani využívat. Informace poskytnuté uživatelem budou v každém případě považovány za důvěrné a nesmějí být použity k jiným účelům než k těm, které souvisejí se správou jeho požadavků a případných služeb objednaných u společnosti BLUEPHAGE, S.L.. Společnost BLUEPHAGE, S.L. se zavazuje, že nezveřejní ani neprozradí informace o nárocích uživatele, důvodech požadovaného poradenství nebo délce trvání vztahu s uživatelem.

 

12. Sociální sítě

Společnost BLUEPHAGE, S.L. je přítomna na některých hlavních sociálních sítích na internetu, pro které vystupuje jako správce údajů v souvislosti s údaji zveřejněnými společností BLUEPHAGE, S.L .

Společnost BLUEPHAGE, S.L. bude zpracovávat údaje na každé sociální síti podle pravidel stanovených pro tento účel každou sociální sítí. Společnost BLUEPHAGE, S.L. proto může informovat své příznivce na příslušné sociální síti o svých aktivitách, událostech a dalších souvisejících tématech, včetně služeb pro příznivce, a to prostřednictvím kanálů, které sociální síť k tomuto účelu poskytuje, pokud není uvedeno jinak.

Společnost BLUEPHAGE, S.L. nebude shromažďovat osobní údaje ze sociálních sítí, pokud nám k tomu uživatel nedá výslovný souhlas.

 

13. Přímý marketing

Vaše osobní údaje nepoužíváme pro účely přímého marketingu bez vašeho předchozího výslovného souhlasu.

Pokud jste nám dali souhlas a chcete od nás přestat dostávat obchodní nebo propagační informace, můžete se kdykoli bezplatně a bez nutnosti zdůvodnění odhlásit z přímých marketingových kampaní a vznést námitku proti budoucímu zpracování vašich osobních údajů pro tyto účely zasláním e-mailu na adresu info@bluephage.com nebo kliknutím na tlačítko „opt-out“ (odhlásit se z odběru) v jakémkoli našem komerčním nebo propagačním e-mailu.

Vezměte prosím na vědomí, že i když se rozhodnete nepřihlásit k odběru nebo odhlásit z odběru našich propagačních/komerčních e-mailů nebo zpravodajů, můžeme vás přesto potřebovat kontaktovat ohledně důležitých nekomerčních informací, abychom dodrželi právní upozornění a/nebo smluvní podmínky webových stránek.

 

14. Dětská politika

Webové stránky nejsou určeny pro děti mladší osmnácti (18) let ani na ně nejsou zaměřeny bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců. Společnost BLUEPHAGE, S.L. vědomě neshromažďuje informace od dětí mladších osmnácti let. Pokud se jako rodič nebo zákonný zástupce domníváte, že nám vaše děti poskytly osobní údaje bez vašeho souhlasu, kontaktujte nás prosím na adrese. info@bluephage.com

14. Změny a integrita našich zásad ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme používat pouze v souladu s ustanoveními uvedenými v Zásadách ochrany osobních údajů platných v době, kdy vaše osobní údaje získáme. Společnost BLUEPHAGE, S.L. si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. Tyto změny budou zveřejněny na našich webových stránkách, a proto doporučujeme, abyste se s nimi seznámili při každé návštěvě webových stránek. Pokud se kdykoli rozhodneme použít osobní údaje jiným způsobem, než bylo uvedeno při jejich získání, budeme vás informovat e-mailem, pokud máme vaši e-mailovou adresu. V té době budete mít možnost povolit další použití nebo zpřístupnění osobních údajů, které jste poskytli k použití před změnou našich zásad ochrany osobních údajů.

Pokud by byl některý z bodů těchto Zásad ochrany osobních údajů zrušen nebo považován za neplatný, všechny ostatní podmínky tím nebudou dotčeny a zůstanou v plné platnosti a účinnosti v souladu s platnými právními předpisy v daném okamžiku.

Datum poslední aktualizace: Únor 2021.

Právní upozornění

Záruka na výrobek Tento výrobek byl navržen pro stanovení počtu somatických kolifágů a jeho výkon je zaručen způsobem popsaným v této brožuře. Vhodnost výrobku pro konkrétní použití musí určit kupující. Společnost Bluephage odmítá jakoukoli implicitní záruku pro jakékoli jiné použití nebo přizpůsobení konkrétním účelům. Žádná jiná licence není udělena výslovně, implicitně ani zprostředkovaně. Společnost Bluephage v žádném případě nenese odpovědnost za náhodné, zvláštní, vícenásobné nebo následné ztráty nebo škody vzniklé v souvislosti s nákupem nebo používáním tohoto produktu. V případě, že některý výrobek nebude uspokojivě fungovat z jiného důvodu než z důvodu nesprávného použití, bude vyměněn. Poznámka pro kupujícího Použití jakýchkoli bakteriálních nebo bakteriofágových kmenů obsažených v produktech Bluephage („biologické materiály“) k jakýmkoli neautorizovaným komerčním účelům není povoleno. Reprodukce biologických materiálů pro interní i externí použití je přísně zakázána. Pro vyloučení pochybností se „komerčními účely“ rozumí jakákoli licence, pronájem, prodej, další prodej, přebalení, vývoz, převod nebo jakákoli jiná distribuce biologických materiálů, ať už výhradně nebo v kombinaci s jinými komerčními produkty vyrobenými bez písemného souhlasu společnosti Bluephage. Zakoupením tohoto produktu nezískáváte licenci na technologii obsaženou v produktu. Společnost Bluephage může na požádání uzavřít smlouvu o převodu materiálu (MTA) nebo licenční smlouvu. (i) pro obchodní účely nebo (ii) za účelem dodání výzkumných materiálů ve prospěch vědecké komunity. Bluephage je ochranná známka společnosti Bluephage, S.L. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tento dokument je v době zveřejnění považován za úplný a přesný.
Share This